Follow us

Όροι χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pavlakislaw.com και η οποία θα αναφέρεται εφεξής ως «ιστοσελίδα μας». H ιστοσελίδα μας σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην «Παυλάκης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία», η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Εταιρεία».

Στοιχεία εταιρείας

Επωνυμία: Παυλάκης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία διοικείται από το νόμο 4194/2013. Η έδρα μας είναι επί της οδού Κανθάρου, αρ.3, ΤΚ. 18537, στον Πειραιά. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας δείτε το τέλος της σελίδας.

Δεσμευτικότητα

Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη στην ιστοσελίδα μας. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει αμέσως και να αποφύγει στο μέλλον την περιήγηση του στην ιστοσελίδα μας.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνίσταται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων για τυχόν τροποποιήσεις. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του χρήστη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (έγγραφα, κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, αρχεία κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Το όνομα χώρου (domain name) είναι νόμιμα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και το «Pavlakis and Partners Law Firm» είναι διακριτικό γνώρισμα και ως εκ τούτου προστατεύονται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Όσον αφορά στα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο κατ’ επάγγελμα ή τακτική χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της εταιρείας.

Περιορισμός ευθύνης  – Αποκλεισμός νομικών συμβουλών

Η ιστοσελίδα και η Εταιρεία δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Η εταιρία επιδιώκει τον έλεγχο των παρεχόμενων συνδέσεων, την συνδεόμενων servers και εν γένει τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών και πληροφοριών. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους της εταιρείας ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται.

Περαιτέρω, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρείας πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Συνεπώς, αποκλείεται η έγερση αξίωσης οικονομικής ή άλλη φύσεως για αποκατάσταση ζημίας που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους. Τυχόν κόστος αποκατάστασης βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη.

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να δημοσιεύει ορισμένες ανακοινώσεις, δικαιολογητικά, νόμους, δικαστικές αποφάσεις, αρθρογραφία και άλλα νομικής φύσεως έγγραφα με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών.

Καταβάλλουμε προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες πληροφορίες και αναρτήσεις να είναι έγκυρες και ορισμένες. Ωστόσο, όλες οι αναρτώμενες πληροφορίες έχουν γενικό και πληροφοριακό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται νομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο σχέσης εντολέα – δικηγόρου, ούτε αποσκοπούν στην νομική καθοδήγηση των επισκεπτών για συγκεκριμένα νομικά ζητήματα.