Follow us

Πολιτική προστασίας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί δήλωση της εταιρείας «ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας και εν γένει κάθε υποκειμένου, προσωπικά δεδομένα του οποίου διατηρεί και επεξεργάζεται η εταιρεία μας, σχετικά με τις πρακτικές και την πολιτική που ακολουθούμε κατά την επεξεργασία αυτή.

Κατηγορίες των δεδομένων που συλλέγουμε και σκοπός συλλογής

Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε εξαρτώνται από το είδος και το σκοπό της υπηρεσίας/σύμβασης της εταιρείας μας μαζί σας και από την έκταση της παρασχεθείσας εκ μέρους σας συγκατάθεσης. Συγκεκριμένα:

 • Εγγραφή στο newsletter. Με τη συμπλήρωση της ανηρτημένης στην ιστοσελίδα μας φόρμας επικοινωνίας παρέχετε στην εταιρεία μας την δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να σας αποστέλλει προσωποποιημένα ή μη e-mail και να σας ενημερώνει για αλλαγές ή νέες αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της
 • Επικοινωνία με την εταιρεία. Σε περίπτωση που επιλέξετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, η εταιρεία μας διατηρεί σε ειδικό αρχείο τη συνομιλία μας μαζί σας και τη χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο όταν παραστεί ανάγκη ή ανακύψει οποιαδήποτε διαφωνία ή ασάφεια επ’ αυτής.
 • Εκδήλωση επιθυμίας για εργασία στην εταιρεία μας. Στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας μας παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να επικοινωνήσουν μαζί μας, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εργασία στην εταιρεία μας. Στην περίπτωση αυτή, η συλλογή και επεξεργασία περισσότερων προσωπικών δεδομένων (ενδεικτικώς: βιογραφικό σημείωμα, ηλικία, προσωπικά ενδιαφέροντα) είναι απαραίτητη, προκειμένου να αξιολογήσουμε την πρότασή σας. Η εταιρεία μας ενδέχεται να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να επανεξετάσει τη δυνατότητα μελλοντικής συνεργασίας μας.
 • Συλλογή προσωπικών πληροφοριών μέσω αρχείων cookies. Κατά την πρώτη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας θα ερωτηθείτε σχετικά με την επιθυμία σας να επιτρέψετε την αποθήκευση μικρών αρχείων στη συσκευή σας, προκειμένου να σας αναγνωρίζουμε ως χρήστη και να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας. Περισσότερα για συλλεγείσες κατ’ αυτόν τον τρόπο πληροφορίες θα βρείτε στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας μας (Πολιτική cookies).
 • Σε περίπτωση συνεργασίας με την εταιρεία μας. Εάν επιλέξετε να συμβληθείτε μαζί μας, προκειμένου να δώσετε λύση σε κάποια διαφορά σας – δικαστικώς ή εξωδικαστικώς, η εταιρεία μας πρόκειται να σας ζητήσει περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση της υποθέσεώς σας (αστική, ποινική, εργατική), τηρουμένης πάντοτε της αρχής της ελαχιστοποίησης. Ενδεικτικώς αναφέρονται ως πιθανά προς συλλογή δεδομένα, το επάγγελμα, η καταγωγή, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ο ΑΜΚΑ, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, αντίγραφο του ποινικού μητρώου, προηγούμενες ποινικές καταδίκες, προσωπικά δεδομένα υγείας κ.α.
 • Η εταιρεία μας ενδέχεται να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν τούτο επιβάλλεται, προκειμένου να εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις της (φορολογικές, λογιστικές)

Χρονικό διάστημα

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για όσο διάστημα θεωρείται απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, εκτός αν εκ του νόμου επιβάλλεται μεγαλύτερος χρόνος διατήρησης, όπως χάριν φορολογικών μας υποχρεώσεων.

Ειδικότερα, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη ρητή άσκηση του δικαιώματός σας στη λήθη. Σε τέτοια περίπτωση, εξετάζουμε εάν η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εκ του νόμου επιβαλλόμενες υποχρεώσεις της εταιρείας μας. Εάν από την εξέταση αυτή δεν προκύψει κανένα εμπόδιο, η εταιρεία φροντίζει για την ασφαλή καταστροφή των δεδομένων σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας σας και να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά μηνύματα έως τη ρητή προτροπή σας περί του αντιθέτου.

Μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Με την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας, συμφωνείτε στην επεξεργασία τους από το προσωπικό μας, το οποίο δεσμεύεται να τηρεί τις αρχές της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας, επιπλέον του δικηγορικού απορρήτου, όπου τούτο τυγχάνει εφαρμογής.

Προς εκπλήρωση συγκεκριμένων σκοπών και κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας, είναι δυνατόν να μεταβιβάσουμε μέρος ή το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα μέρη, είτε προς εκπλήρωση των σκοπών της σύμβασης πχ. εκτελούντες την επεξεργασία είτε προς εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεών της εταιρείας πχ. λογιστές. Στην περίπτωση αυτή, εξασφαλίζουμε το απόρρητο των δεδομένων σας με συμβάσεις εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, μηχανισμούς ασφαλείας και κάθε άλλο πρόσφορο και ικανό μέτρο.

Όταν αυτό είναι νομίμως επιτρεπτό, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν, να αποθηκευτούν ή να επεξεργαστούν σε τόπο ή από εκτελούντα την επεξεργασία εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Δικαιώματα υποκειμένων

Σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρεί και επεξεργάζεται η εταιρεία μας έχετε τα εξής απορρέοντα εκ του νόμου δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
 • Το δικαίωμα διόρθωσης και επικαιροποίησης των προσωπικών δεδομένων
 • Το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην μεταφορά και την επεξεργασία των δεδομένων και περιορισμού αυτής
 • Το δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσης, σε περίπτωση που αυτή αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Δικαίωμα καταγγελίας – Επικοινωνία

Η εταιρεία μας είναι διαθέσιμη και ανοικτή σε κάθε είδους επικοινωνία μαζί σας, προκειμένου να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, να λύσετε τις απορίες σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και να εκφράσετε τυχόν παράπονά σας, σχετικά με την επεξεργασία τους.

Επιπλέον και παράλληλα προς την αναφορά των παραπόνων σας στην εταιρεία μας διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αντίστοιχα, εάν η εταιρεία μας αντιληφθεί την πιθανότητα τέτοιας προσβολής προβαίνει χωρίς καμία καθυστέρηση, στην άμεση ενημέρωσή σας και στη γνωστοποίηση ενώπιον της εθνικής Αρχής. Κατόπιν τούτου και σε συνεργασία με την Α.Π.Δ.Π.Χ. θέτουμε σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουμε λάβει, ώστε να εξαλειφθεί η προσβολή και να αποτραπούν, άλλως να μετριαστούν οι συνέπειές της.

Στοιχεία υπευθύνου επεξεργασίας

Επωνυμία: Παυλάκης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Έδρα: Κανθάρου 3, 18537 Πειραιάς

ΑΦΜ: 997410976

Email: info@pavlakislaw.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 4525976

Διασφάλιση του απορρήτου της ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Η προστασία του απορρήτου της ηλεκτρονικής επικοινωνίας επιβάλλεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τόσο από το ευρωπαϊκό δίκαιο (Οδηγία 2002/58) όσο και από τους ισχύοντες εθνικούς νόμους που την ενσωμάτωσαν στο ελληνικό δίκαιο (ν. 3471/2006) και ισχύουν παράλληλα με τον Κανονισμό 2016/679 (GDPR).

Η νομοθεσία αυτή στοχεύει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και κάθε άλλης πληροφορίας, που αποστέλλεται ή λαμβάνεται κατά τη διάρκεια μίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας (τηλεφωνικής, μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Με την ψήφιση και τη θέση σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (2016/679) η εξειδικευμένη Οδηγία 2002/58 δεν καταργήθηκε, ούτε αντικαταστάθηκε από αυτόν. Αντιθέτως, τα δύο νομοθετήματα δρουν από κοινού με στόχο τη μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Οι υποχρεώσεις που θέτει η ευρωπαϊκή οδηγία εκτίθενται κατωτέρω και επιβάλλονται παράλληλα με αυτές που θεσπίζει ο Γ.Κ.Π.Δ.Π.Χ. (G.D.P.R.)

Ενδέχεται να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε δεδομένα, που αντλούμε από την επικοινωνία μας, όταν κριθεί απαραίτητο και για προκαθορισμένους σκοπούς. Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών και τήρησης των συμπεφωνημένων κάθε είδους ηλεκτρονική επικοινωνία καταγράφεται, αποθηκεύεται και διατηρείται σε αρχείο για εύλογο χρονικό διάστημα.

Η εταιρεία μας έχει λάβει επιμελώς τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να παρεμποδίσει κατά το δυνατόν την άνευ αδείας πρόσβαση στην καταγεγραμμένη ηλεκτρονική επικοινωνία και να προστατεύσει το απόρρητό της, διατηρώντας την ασφαλή. Μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις, για συγκεκριμένους σκοπούς και πάντοτε εντός του πλαισίου των εκ του νόμου επιβαλλόμενων υποχρεώσεών μας ενδέχεται να μεταβιβασθούν οι πληροφορίες που αντλούνται από την ηλεκτρονική μας επικοινωνία σε τρίτα πρόσωπα.

Η εταιρεία μας δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας, που νομίμως έχει συλλέξει και διατηρεί, προκειμένου να σας αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα, τροποποιήσεις της νομοθεσίας/νομολογίας και άλλα αρχεία που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση να αντιταχθείτε σ’ αυτήν την πρακτική μας ενημερώνοντάς μας σχετικώς.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται, ύστερα από ρητή συγκατάθεσή σας (αποδοχή cookies) να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες, σχετικά με τις προτιμήσεις σας, τις ενότητες που επισκέπτεστε, τη συχνότητα και τη διάρκεια της περιήγησής σας. Περισσότερα ως προς τον τρόπο χειρισμού και επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών μπορείτε να βρείτε στη σχετική ενότητα Πολιτική cookies.

Σε περίπτωση που διατηρείτε οποιαδήποτε επιφύλαξη ή απορία σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σας και το απόρρητο της ηλεκτρονικής σας επικοινωνίας παρακαλείστε να μας ενημερώσετε άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθύνετε σχετική γνωστοποίηση ή καταγγελία στις αρμόδιες εθνικές αρχές, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.