Follow us

Κληρονομιές

Με το θάνατο ενός προσώπου τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του μεταβιβάζονται κατά κανόνα αυτοδικαίως στους κληρονόμους του. Είναι λοιπόν σημαντικό να διερευνηθεί με υπευθυνότητα και ταχύτητα η περιουσιακή κατάσταση του κληρονομούμενου, ώστε να αποφασίσει ο εκάστοτε κληρονόμος αν θα αποποιηθεί ή όχι την κληρονομιά.

Οι κληρονόμοι ορίζονται είτε με διαθήκη του θανόντος, η οποία πρέπει να δημοσιευθεί,  είτε εκ του νόμου σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί διαθήκη ή αυτή είναι ελαττωματική ή προσβάλλει το κληρονομικό δικαίωμα κοντινών συγγενών (νόμιμη μοίρα) ή υπάρχουν κληρονομιαία στοιχεία που δεν αναφέρονται στην διαθήκη.

Αναλαμβάνουμε την νομική σας υποστήριξη για:

  • Αποδοχή κληρονομιάς με ή χωρίς το ευεργέτημα της απογραφής
  • Σύνταξη και δημοσίευση διαθήκης
  • Αποποίηση με δήλωση ή με αγωγή ακύρωσης πλασματικής αποδοχής
  • Έκδοση κληρονομητηρίου
  • Αποσφράγιση οικίας
  • Δικαστική χορήγηση άδειας δικαστηρίου για αποποίηση ανηλίκου
  • Προστασία των κληρονομικών δικαιωμάτων σε περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής και νόμιμης μοίρας (αγωγή περί κλήρου)

Αποδοχή ή αποποίηση

Εφόσον ορίζεστε σε διαθήκη ή εκ του νόμου κατά τις διατάξεις της εξ αδιαθέτου διαδοχής, κληρονόμος έχετε δικαίωμα να αποποιηθείτε την κληρονομία αυτή, εντός προθεσμίας 4 κατά κανόνα μηνών από τον θάνατο ή από την δημοσίευση της διαθήκης. Η δήλωσή σας ότι αποποιείστε την κληρονομία γίνεται στην γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθείτε την κληρονομία εμπρόθεσμα, θεωρείται ότι την έχετε αποδεχθεί. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην έρευνα του ενεργητικού και του παθητικού της κληρονομιαίας περιουσίας, στα εμπράγματα βάρη του ακινήτου και στα χρέη του θανόντος στο Δημόσιο ή σε τράπεζες προκειμένου να επιβεβαιώσετε ότι η αποδοχή της κληρονομίας είναι συμφέρουσα για εσάς.

Διαφορετικά απέναντι στους δανειστές του θανόντος θα είναι υπέγγυα και η προσωπική σας περιουσία, δεδομένου ότι αυτή συνενώνεται με αυτήν που κληρονομήσατε (εξαίρεση αποτελεί η αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής). Μετά την αποποίηση, στην κληρονομία καλούνται οι κληρονόμοι των επόμενων τάξεων, κατά την εξ αδιάθετου διαδοχή σύμφωνα με τον νόμο.

Τραπεζικές καταθέσεις και κληρονομητήριο

Ο θανών όσο ήταν εν ζωή ενδεχομένως να διέθετε τραπεζικές καταθέσεις ή κινητά σε θυρίδες ή να είχε συνάψει δανειακές συμβάσεις με τραπεζικά ιδρύματα. Κατά κανόνα με τον θάνατο του δικαιούχου λήγει η σύμβαση αυτού με την τράπεζα λόγω της σχέσεως εμπιστοσύνης μεταξύ τους, ωστόσο το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού μεταβαίνει αυτοδίκαια ως χρέος ή απαίτηση της κληρονομιάς στους κληρονόμους ανάλογα με την κληρονομική τους μερίδα. Σε ορισμένες πάλι περιπτώσεις εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις περί καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό, οπότε το υπόλοιπο μεταβιβάζεται κατά κανόνα στον συνδικαιούχο. Έτσι, όσοι έχουν κληρονομικό δικαίωμα πρέπει να ενημερωθούν για τις συναλλαγές του θανόντος με τις τράπεζες πριν την αποδοχή της κληρονομίας.

Ωστόσο, οι τράπεζες αρνούνται να παράσχουν πληροφορίες και σχετικά έγγραφα σε τρίτα πρόσωπα επικαλούμενες το τραπεζικό απόρρητο και ζητούν κληρονομητήριο. Η αίτηση, όμως, για κληρονομητήριο ισοδυναμεί με σιωπηρή αποδοχή της κληρονομίας, με αποτέλεσμα όσοι έχουν κληρονομικό δικαίωμα να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Η λύση στην καταχρηστική αυτή πρακτική των τραπεζών είναι η σύνταξη αίτησης και η κατάθεσή της στο αρμόδιο υποκατάστημα μαζί με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Απαιτείται άμεσος χειρισμός και διαρκής επικοινωνία με την τράπεζα, ώστε να λάβετε απάντηση εντός του τετράμηνου για την δήλωση αποποίηση της κληρονομίας.

Ανήλικος κληρονόμος

 

Ο κληρονόμος μπορεί να είναι και ανήλικος, όπως συμβαίνει συχνά κατόπιν προηγούμενων αποποιήσεων άλλων προσώπων. Ο νόμος προβλέπει για την προστασία των ανηλίκων την αποδοχή της κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής, δηλαδή να μην συνενώνεται η ατομική τους περιουσία με αυτή του θανόντος και να ευθύνονται για τα χρέη της κληρονομίας μόνο έως το ενεργητικό αυτής. Σε περίπτωση ωστόσο που οι γονείς επιθυμούν το τέκνο τους να αποποιηθεί, απαιτείται να λάβουν προηγουμένως ειδική άδεια του δικαστηρίου, το οποίο θα κρίνει αν η αποποίηση της κληρονομίας είναι προς το συμφέρον του τέκνου π.χ. επειδή αυτή είναι κατάχρεη. Έπειτα πρέπει να ακολουθήσει η διαδικασία της αποποίησης.

Περισσότεροι κληρονόμοι

 

Εάν οι κληρονόμοι, σύμφωνα με τον νόμο ή την διαθήκη είναι περισσότεροι, καθένας εξ αυτών μπορεί να προχωρήσει αυτοτελώς την διαδικασία αποδοχής ή αποποίησης της κληρονομίας χωρίς να δεσμεύεται από τους υπόλοιπους. Σε κάθε περίπτωση εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι κληρονόμοι συμμετέχουν σε όλα τα πράγματα της κληρονομίας εξ αδιαρέτου σύμφωνα με το ποσοστό που τους αναλογεί.

Μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος

 

Για να αποκτήσετε την κυριότητα στα ακίνητα της κληρονομίας απαιτείται η δήλωσή σας ότι αποδέχεστε την κληρονομία να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Προαπαιτούμενα είναι επίσης η προηγούμενη δήλωση φόρου κληρονομιάς, η καταβολή του και η έκδοση σχετικών φορολογικών πιστοποιητικών. Ακολούθως το συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταγράφεται στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη ορθή περιγραφή του κληρονομιαίου ακινήτου, καθώς περιγραφή του ακινήτου που δεν ταυτίζεται με την πραγματική οδηγεί σε ανάγκη μεταγενέστερης διόρθωσης της συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς.

Σχετικά άρθρα