Follow us

Μεταβιβάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 369 του Αστικού Κώδικα οι εμπράγματες συμβάσεις επί ακινήτων πρέπει υποχρεωτικά να καταρτίζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Έτσι, λοιπόν η σύσταση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και η αλλοίωση και η μεταβίβασή τους πρέπει να γίνονται με συμβόλαιο και δεν αρκεί ιδιωτικό έγγραφο (με ή χωρίς βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δικηγόρο, ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή) πόσο μάλλον δεν αρκεί προφορική συμφωνία.

Έλεγχος

Η κατάρτιση μόνο του συμβολαίου χωρίς ουσιαστικό νομικό έλεγχο δεν σας παρέχει απολύτως καμία βεβαιότητα για την κτήση του δικαιώματος από εσάς. Αυτό συμβαίνει επειδή σύμφωνα με τον νόμο, όλες οι μεταβιβάσεις από την δημιουργία του δικαιώματος πρέπει να έχουν γίνει νόμιμα, αλλιώς δεν αποκτάτε το δικαίωμα, ακόμη κι αν ήσασταν καλόπιστος. Έτσι, πρέπει να αναθέσετε σε δικηγόρο να ερευνήσει όλο το ιστορικό του συγκεκριμένου δικαιώματος και να εξακριβώσει αν ανήκει πράγματι σε αυτόν που σας το μεταβιβάζει, καθώς και αν υπάρχουν βάρη σε αυτό. Αυτό γίνεται με έλεγχο στο υποθηκοφυλακείο ή και το κτηματολόγιο.

Πολεοδομική τακτοποίηση

Απαραίτητη για τις περισσότερες συμβολαιογραφικές πράξεις που αφορούν ακίνητο είναι η προσκομιδή ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου, στην οποία περιέχονται όλες οι πληροφορίες που το αφορούν. Απαραίτητη για την έκδοσή της είναι η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών. Η υπαγωγή στη διαδικασία νομιμοποίησης γίνεται με επιμέλεια μηχανικού, αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ωστόσο, σε περίπτωση που πρέπει να προσβληθεί κάποια πράξη της διοίκησης είναι απαραίτητη η συμβολή δικηγόρου που γνωρίζει τις σχετικές πολεοδομικές και χωροταξικές διατάξεις.

Συχνά το ακίνητο που φέρει πολεοδομικές παραβάσεις απειλείται με κατεδάφιση ή έχουν επιβληθεί εις βάρος του ιδιοκτήτη του πρόστιμα της πολεοδομικής νομοθεσίας, οπότε και κρίνεται αναγκαία η συμβουλή εξειδικευμένου δικηγόρου. Η προστασία του ακινήτου και του κυρίου του στην περίπτωση αυτή χωρίζεται σε δύο άξονες: την ουσιαστική προστασία με τα κατάλληλα ένδικα βοηθήματα και την άμεση προσωρινή προστασία μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση από το αρμόδιο δικαστήριο, έτσι ώστε να αποφευχθεί ανεπανόρθωτη βλάβη.

Σημαντικό! Ανεξαρτήτως των διοικητικών κυρώσεων, η παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων αποτελεί και ποινικό αδίκημα. Η υποστήριξη του κατηγορουμένου στο ποινικό δικαστήριο από δικηγόρο που γνωρίζει τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις είναι απαραίτητη. Ειδική διάταξη του νόμου απαλλάσσει τον κατηγορούμενο σε πολλές περιπτώσεις τέτοιων αδικημάτων, εφόσον όμως το ακίνητο υπαχθεί στο σχετικό καθεστώς των νομιμοποιήσεων.

Συμβόλαιο

Από την έναρξη της διαδικασίας για την αγορά ακινήτου έως και την ολοκλήρωσή της είναι απαραίτητη η νομική υποστήριξη του αγοραστή. Ο δικηγόρος θα φροντίσει να εξασφαλίσει τον αγοραστή στην αγορά ενός ακινήτου «καθαρού» χωρίς βάρη, παραβάσεις και αυθαιρεσίες με συμβολαιογραφική πράξη νόμιμη στην ουσία της που δεν κινδυνεύει να ακυρωθεί και θα μεταγραφή χωρίς να απαιτηθούν διορθώσεις. Η συνδρομή του δικηγόρου είναι καθοριστική και για την γρήγορη ολοκλήρωση του συμβολαίου, καθώς γνωρίζει τι θα απαιτηθεί και ποια δυσκολία θα ανακύψει και βέβαια πως θα την υπερκεράσει. Εν τέλει ο δικηγόρος θα ελέγξει το σχέδιο του συμβολαίου πριν την υπογραφή του.

Διορθώσεις κτηματολογίου

Το συμβολαιογραφικό έγγραφο πρέπει ακολούθως να μεταγραφεί. Υπό το προϊσχύσαν καθεστώς η μεταγραφή των συμβολαίων γινόταν στα κατά τόπους υποθηκοφυλακεία. Με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης σε κάθε περιοχή, δημοσιεύεται η απόφαση έναρξης λειτουργίας του αρμοδίου Κτηματολογικού Γραφείου και παύει η λειτουργία του υποθηκοφυλακείου.

Είναι πιθανό οι πληροφορίες κατά την κτηματογράφηση να μεταφερθούν ελλιπώς ή εσφαλμένα από το υποθηκοφυλακείο στο Κτηματολογικό Γραφείο. Για να μπορέσει να γίνει η νόμιμα η μεταβίβαση και κατ’ ακολουθία η μεταγραφή του συμβολαίου, η εικόνα του ακινήτου στο Κτηματολόγιο θα πρέπει να έχει διορθωθεί. Συνήθως η διόρθωση γίνεται ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου με την διαδικασία του προδήλου σφάλματος, συχνά όμως και δικαστικά.

Featured

    Sorry, no posts matched your criteria.